شعرفارسی

بکر

بکر
دختر دوشیزه
تازه، دست نخورده
اندیشه نو
1

کاربردهای بکر

  • بیا ساقی آن بکر مستور مست

    که اندر خرابات دارد نشست