شعرفارسی

بیدل

بی‌دل
آزرده
عاشق، دلداده
پریشان خاطر
دیوانه
ترسو
1

کاربردهای بیدل

  • به من ده که بس بی دل افتاده ام

    وز این هر دو بی حاصل افتاده ام