تحیت

تحیت
درود و سلام و دعا و نیایش
1

کاربردهای تحیت

  • نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به

    که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

  • نزل تحیت به زبانش رسان

    معرفت خویش به جانش رسان