شعرفارسی

تمکین

تمکین
فرمانبرداری
1

کاربردهای تمکین

  • با همه تمکین خدا روزی او

    کرده باشد بسته اندر جست و جو

  • اندر آنجا که قضا حمله کند

    چاره تسلیم و ادب تمکین است

  • که تمکین اورنگ شاهی از اوست

    تن آسایش مرغ و ماهی از اوست