تور

تور
نام پسر بزرگ فریدون است که تورج باشد و سرزمین توران به نام او موسوم گشته است.
1

کاربردهای تور

  • همان مرحله ست این بیابان دور

    که گم شد در او لشکر سلم و تور