شعرفارسی

تیغ

تیغ
شمشیر، هر چیز برنده
1

کاربردهای تیغ

 • مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ

  که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

 • کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند

  تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند

 • آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

  بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم

 • چنان بیرحم زد تیغ جدایی

  که گویی خود نبوده ست آشنایی

 • گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ

  دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست

 • تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

  کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

 • ور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست

  خصم آنم که میان من و تیغت سپرست

 • جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می برد

  بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش

 • شهری اگر به قصد من جمع شوند و متفق

  با همه تیغ برکشم وز تو سپر بیفکنم

 • آن گردن طوق بند آزاد

  افسوس بود به تیغ پولاد

 • در دام گوزنی اوفتاده

  گردن ز رسن به تیغ داده

 • وان تیغ زنان به قهرمانی

  بر شاه کنند پاسبانی

 • بتهدید اگر برکشد تیغ حکم

  بمانند کروبیان صم و بکم

 • محال است اگر تیغ بر سر خورم

  که دندان به پای سگ اندر برم

 • یکی تیغ داند زدن روز کار

  یکی را قلمزن کند روزگار

 • سپر از تیغ تو در روی کشیدن نهیست

  من خصومت نکنم گر تو به پیکار آیی