شعرفارسی

جمشید

جمشید
جم
پسر تهمورث، چهارمین پادشاه پیشدادی. او هزار سال عمر کرد و مدت پادشاهی او نزدیک هفتصد سال بود. پادشاهی او، دوره تابندگی و درخشش زندگی ایرانیان بوده است. شراب و نوروز و حمام و طبابت و تیروکمان از یادگارهای او هستند. سرانجام به دست ضحاک ماردوش کشته شد.
1

کاربردهای جمشید

 • عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم

  گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما

 • قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

  ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

 • که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

  که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

 • کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار

  که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش

 • جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد

  زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی

 • بر تخت جم پدید نیاید شب دراز

  من دانم این حدیث که در چاه بیژنم

 • بیا ساقی آن می که عکسش ز جام

  به کیخسرو و جم فرستد پیام

 • بده تا بگویم به آواز نی

  که جمشید کی بود و کاووس کی

 • بده ساقی آن می کز او جام جم

  زند لاف بینایی اندر عدم

 • به من ده که گردم به تایید جام

  چو جم آگه از سر عالم تمام

 • بده ساقی آن می که عکسش ز جام

  به کیخسرو و جم فرستد پیام

 • چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج

  که یک جو نیرزد سرای سپنج

 • فلک را گهر در صدف چون تو نیست

  فریدون و جم را خلف چون تو نیست