شعرفارسی

حال

حال
حالت
جذبه . حالتی خاص ّ که صوفیان را دست دهد. شور و وجد مکاشفه، خوش شدن صوفی
1

کاربردهای حال

 • در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

  حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

 • مجنون عشق را دگر امروز حالتست

  کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالتست

 • ای مدعی که می گذری بر کنار آب

  ما را که غرقه ایم ندانی چه حالتست

 • زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

  در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

 • بیا ساقی آن می که حال آورد

  کرامت فزاید کمال آورد

 • به جای سکندر بمان سالها

  به دانادلی کشف کن حالها

 • رهی زن که صوفی به حالت رود

  به مستی وصلش حوالت رود

 • یکی صورتی دید صاحب جمال

  بگردیدش از شورش عشق حال

 • دانی کدام جاهل بر حال ما بخندد

  کو را نبوده باشد در عمر خویش حالی