حرم

حَرَم
گرداگرد خانه
اندرون خانه
گرداگرد کعبه و اماکنِ مقدس
جای اهل و عیالِ مرد.
1

کاربردهای حرم

 • چندان که ددان بدند بر جای

  ننهاد در آن حرم کسی پای

 • گستاخ روان آن گذرگاه

  کردند درون آن حرم راه

 • رقیبان حرم بنواختندش

  به واجب جایگاهی ساختندش

 • هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

  وان که این کار ندانست در انکار بماند