حریر

حریر
ابریشم، پارچه ابریشمی
1

کاربردهای حریر

 • نقش بام و درم ز سیم و زر است

  پرده ام از حریر گلنار است

 • قبا گر حریرست و گر پرنیان

  بناچار حشوش بود در میان

 • کسان را نشد ناوک اندر حریر

  که گفتم بدوزند سندان به تیر

 • ناوک فریاد من هر ساعت از مجرای دل

  بگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از حریر

 • از آن حریر که بیگانه بود نساجش

  هزار بار برازنده تر بود خلقان

 • هر آن گروهه که پیچیده شد بدوک خرد

  به کارخانه همت حریر گشت و کتان

 • گرفتم آن گِل و کردم خمیری

  خمیری نرم و نیکو چون حریری