شعرفارسی

حریف

حریف
دوست، یار، معشوق، معشوقه
هم‌پیشه، همکار، هم‌بازی، هم‌آورد، همنشین، هم‌پیاله
1

کاربردهای حریف

 • صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی

  زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

 • گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی بگوید

  ور حریف مجلست را زهر فرمایی بنوشد

 • حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد

  علی الخصوص که پیرایه ای بر او بستند

 • نازنینی که سر اندر قدمش باید باخت

  نه حریفی که توقع به وصالش دارند

 • همه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان

  تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم

 • با چون تو حریفی به چنین جای در این وقت

  گر باده خورم خمر بهشتی نه حرامست

 • مغنی بزن آن نوآیین سرود

  بگو با حریفان به آواز رود