حشر

حشر
رستاخیز، قیامت
1

کاربردهای حشر

  • دوست به هندوی خود گر بپذیرد مرا

    گوش من و تا به حشر حلقه هندوی دوست

  • شمس و قمر در زمین حشر نباشد

    نور نتابد مگر جمال محمد

  • الهی عفو کن گناه ورا

    بیفزای در حشر جاه ورا