شعرفارسی

خدیو

خَدیو
پادشاه
1

کاربردهای خدیو

  • خدیو زمین پادشاه زمان

    مه برج دولت شه کامران