شعرفارسی

خرابات

خرابات
جمع خرابه. ویرانه ها
می‌خانه، میکده، شراب خانه
قمار خانه
در اصطلاح تصوف، مرتبه ویرانی عادت‌های نفسانی
1

کاربردهای خرابات

 • من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

  اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

 • چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

  که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

 • نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

  دلق ریا به آب خرابات برکشیم

 • خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست

  تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم

 • سرمست درآمد از خرابات

  با عقل خراب در مناجات

 • صافی چو بشد به دور سعدی

  زین پس من و دردی خرابات

 • ره به خرابات برد عابد پرهیزگار

  سفره یکروزه کرد نقد همه روزگار

 • بس که خرابات شد صومعه صوف پوش

  بس که کتبخانه گشت مصطبه دردخوار

 • ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

  با خرابات آشناییم از خرد بیگانه ایم

 • هم از قبله سخن گوید هم از لات

  همش کعبه خزینه هم خرابات

 • بر من که صبوحی زده ام خرقه حرامست

  ای مجلسیان راه خرابات کدامست

 • بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

  ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 • خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم

  شطح و طامات به بازار خرافات بریم

 • بیا ساقی آن بکر مستور مست

  که اندر خرابات دارد نشست

 • گر پیر مناجاتست ور رند خراباتی

  هر کس قلمی رفته ست بر وی به سرانجامی

 • در خرابات مغان با پیر هم منزل شویم

  کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما

 • هرگز نبرده ام به خرابات عشق راه

  امروزم آرزوی تو درداد ساغری

 • هر که با مستان نشیند ترک مستوری کند

  آبروی نیک نامان در خرابات آب جوست