خر زهره

خرزهره
خر زهره
گیاهی است بوته مانند دارای شاخه های باریک با گل های سفید و سرخ و برگ های دراز و تلخ و سمی که از گیاهان زینتی است
زَهره بزرگ
1

کاربردهای خر زهره

  • که پیرامون آن وادی به خروار

    همه خر زهره بد چون زهره مار

  • رطب ناورد چوب خر زهره بار

    چو تخم افگنی بر همان چشم دار