شعرفارسی

خرقه بازی

خرقه بازی
با خرقه دست افشانی و پایکوبی کردن در حال وجد و حال
1

کاربردهای خرقه بازی

  • که تا وجد را کارسازی کنم

    به رقص آیم و خرقه بازی کنم