خرمی

خرمی
شادمانی، سرور
1

کاربردهای خرمی

  • آب حیات منست خاک سر کوی دوست

    گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست