شعرفارسی

خسروانی

خسروانی
شاهانه
نوعی سرود به نثر مسجع که گویند باربد در مجلس خسروپرویز می خواند
دینار شاهانه
1

کاربردهای خسروانی

 • یکی در برش پرنیانی قباه

  یکی بر سرش خسروانی کلاه

 • مغنی کجایی به گلبانگ رود

  به یاد آور آن خسروانی سرود

 • به اقبال دارای دیهیم و تخت

  بهین میوه خسروانی درخت

 • مغنی نوایی به گلبانگ رود

  بگوی و بزن خسروانی سرود