خسروی

خسروی
شاهانه
1

کاربردهای خسروی

  • بر مسند خسروی بماناد

    منصور مظفر محمد

  • به مستی دم پادشاهی زنم

    دم خسروی در گدایی زنم

  • عقل باری خسروی می کرد بر ملک وجود

    باز چون فرهاد عاشق بر لب شیرین اوست