شعرفارسی

خسرو پرویز

خسرو پرویز
پسر هرمز چهارم و بیست و چهارمین و آخرین پادشاه قدرتمند ساسانی و همسر شیرین
1

کاربردهای خسرو پرویز

  • روان بزرگان ز خود شاد کن

    ز پرویز و از باربد یاد کن