خلف

خلف
جانشین ، بازمانده
فرزند، فرزند شایسته
1

کاربردهای خلف

  • یکی رفت و دینار از او صد هزار

    خلف برد صاحبدلی هوشیار

  • فلک را گهر در صدف چون تو نیست

    فریدون و جم را خلف چون تو نیست