خلوتی

خلوتی
محرم
گوشه نشین
1

کاربردهای خلوتی

  • مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

    که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد