شعرفارسی

خنیا

خُنیا
سرود، نغمه، آواز
1

کاربردهای خنیا

  • چنان برکش آواز خنیاگری

    که ناهید چنگی به رقص آوری