دریغ

دریغ
افسوس
مضایقه
1

کاربردهای دریغ

 • دریغ است فرموده دیو زشت

  که دست ملک با تو خواهد نبشت

 • قاصد پیریم از دیدن من

  این یکی گفت دریغ آن یک آه

 • همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی

  دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

 • دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در معنی این آیت که و نحن اقرب الله من حبل الورید سخن بجائی رسانیده بودم که میگفتم

 • مرا گر چه هم سلطنت بود و بیش

  دریغ آمدم کام و دندان خویش

 • یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز

  تحمل دریغ است از این بی تمیز

 • دریغ آیدت هر دو عالم خریدن

  اگر قدر نقدی که داری بدانی

 • سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

  دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

 • بی رونقیم و بیخود و ناچیز زان سبب

  از ما دریغ داشت خوشی دور روزگار

 • کنون که رغبت خیرست زور طاعت نیست

  دریغ زور جوانی که صرف شد به محال

 • دریغا عیش اگر مرگش نبودی

  دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

 • واماندگی اندر پس دیوار طبیعت

  حیفست دریغا که در صلح بهشتیم

 • بر خاک من آن غریب خاکی

  نالد به دریغ و دردناکی

 • می داد به گریه ریگ را رنگ

  می زد سری از دریغ بر سنگ

 • ور نه سزاوار خداوندیش

  کس نتواند که به جای آورد