شعرفارسی

دف

دف
دف
سازی کوبه‌ای شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند.
1

کاربردهای دف

 • خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

  که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد

 • در شهر به رسوایی دشمن به دفم برزد

  تا بر دف عشق آمد تیر نظر تیزم

 • سر نتوانم که برآرم چو چنگ

  ور چو دفم پوست بدرد قفا

 • که نه امشب آن سماعست که دف خلاص یابد

  به طپانچه‌ای و بربط برهد به گوشمالی

 • من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ

  این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد

 • مغنی دف و چنگ را ساز ده

  به آیین خوش نغمه آواز ده

 • این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت

  بر در میکده ای با دف و نی ترسایی

 • هر که به گوش قبول دفتر سعدی شنید

  دفتر وعظش به گوش همچو دف تر شود