دولت

دولت
حکومت ، سلطنت ، هیئت وزیران
سعادت ، طالع
جاه ، مکنت
مدد، کمک
1

کاربردهای دولت

 • چو این کاخ دولت بپرداختم

  بر او ده در از تربیت ساختم

 • اگر مرغ دولت ز قیدت بجست

  هنوزش سر رشته داری به دست

 • اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست

  خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند

 • دامن دولت جاوید و گریبان امید

  حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند

 • چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد

  چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی

 • غایت کام و دولتست آن که به خدمتت رسید

  بنده میان بندگان بسته میان به چاکری

 • ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتیم

  باری نگه کن ای که خداوند خرمنی

 • کار به تدبیر نیست بخت به زور آوری

  دولت و جاه آن سریست تا که کند اختیار

 • مدعی از گفت و گوی دولت معنی نیافت

  راه نبرد از ظلام ماه ندید از غبار

 • تو اندر کشور تن پادشاهی

  زوال دولت خود چندخواهی

 • می گفت سحر گهی که یا رب

  در دولت و حشمت مخلد

 • پدر گفت ای پسر خیال محال از سر بدر کن و پای قناعت در دامن سلامت کش که بزرگان گفته اند دولت نه بکوشیدنست چاره کم جوشیدنست

 • کس نتواند گرفت دامن دولت بزور

  کوشش بیفایدست وسمه برابر وی کور

 • دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ

  یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم

 • دولت ترکان که بلندی گرفت

  مملکت از داد پسندی گرفت

 • شرابم ده و روی دولت ببین

  خرابم کن و گنج حکمت ببین

 • شادابی تو دولت یک هفته بیش نیست

  بر عهد چرخ و وعده گیتی چه اعتبار

 • بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست

  بی دولت آنکه بر همه هیچ اختیار کرد

 • وین گوی دولتست که بیرون نمی برد

  الا کسی که در ازلش بخت یار کرد

 • هر بنده ای که خاتم دولت به نام اوست

  در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد

 • بالا گرفت و دولت والا امید داشت

  هر شاعری که مدح ملوک دیار کرد

 • سحرم دولت بیدار به بالین آمد

  گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

 • کرانه می کند این پنج روز دولت و ملک

  که بگذرند و به ابنای دهر بگذارند

 • سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق

  گرفتم به بازوی دولت عراق

 • کسی زین میان گوی دولت ربود

  که در بند آسایش خلق بود

 • نکویی کن که دولت بینی از بخت

  مبر فرمان بدگوی بدآموز

 • دانی کدام دولت در وصف می نیاید

  چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

 • گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش

  من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید

 • بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید

  روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید