دیر

دیر
پرستش‌گاه بت‌پرستان. پرستش‌گاه مغان. خانه ای که راهبان در آن عبادت کنند و غالباً از شهرهای بزرگ بدور است و در بیابانها و قله های کوهها برپا گردد.
1

کاربردهای دیر

 • بس تجربه کردیم در این دیر مکافات

  با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

 • به پای بت اندر به امید خیر

  بغلطید بیچاره بر خاک دیر

 • ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

  می دهند آبی که دل ها را توانگر می کنند

 • دم از سیر این دیر دیرینه زن

  صلایی به شاهان پیشینه زن

 • در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

  خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی