شعرفارسی

دیهیم

دیهیم
تاج پادشاهی
پیشانی بند جواهر نشان
1

کاربردهای دیهیم

  • به اقبال دارای دیهیم و تخت

    بهین میوه خسروانی درخت

  • مرا یک دانه پوسیده خوشتر

    ز دیهیم و خراج هفت کشور