شعرفارسی

راه زدن

راه زدن
راهزنی کردن
فریب دادن
سرود گفتن، آهنگ زدن
1

کاربردهای راه زدن

  • رهی زن که صوفی به حالت رود

    به مستی وصلش حوالت رود