رشته مریم

رشته مریم
رشته‌ی بسیار باریک؛ نخی که حضرت مریم می‌ریسید بسیار باریک بود به طوری که بدون دوتا کردن آن، امکان تافتنش نبود
1

کاربردهای رشته مریم

  • فرسوده تر ز سوزن عیسی تن من است

    باریک تر ز رشته مریم لبان اوست

  • آن لعل را به رشته مریم که درکشید

    از سوزن مسیح که شکل میان اوست