زنار

زنار
کُستی ؛ شالی که زردشتیان به کمر بندند.
رشته ای که مسیحیان به وسیلة آن صلیب را به گردن آویزند
1

کاربردهای زنار

 • ببند ای مسلمان به شکرانه دست

  که زنار مغ بر میانت نبست

 • من از این دلق مرقع به درآیم روزی

  تا همه خلق بدانند که زناری هست

 • داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید

  خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

 • وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

  ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

 • از جان برون نیامده جانانت آرزوست

  زنار نابریده و ایمانت آرزوست

 • بس عقل عیسوی که ز مشکین صلیب او

  زنار بندد ارچه فلک طیلسان اوست