زهره

زَهره
کیسه صفرا
مایع زرد رنگ و تلخ موجود در کیسة صفرا
دل و جرأت
1

کاربردهای زهره

  • بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن

    به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش

  • که پیرامون آن وادی به خروار

    همه خر زهره بد چون زهره مار

  • بیایمت که ببینم کدام زهره و یارا

    روم که بی تو نشینم کدام صبر و جلادت