زهره-ناهید

زُهره
ناهید
ناهید-زهره
ستاره‌‌ی آسمان سوم
سیاره ای است که مطربه ٔ فلک است
1

کاربردهای زهره-ناهید

 • که حافظ چو مستانه سازد سرود

  ز چرخش دهد زهره آواز رود

 • چنان برکش آواز خنیاگری

  که ناهید چنگی به رقص آوری

 • چنان غریو برآورده بودم از غم عشق

  که بر موافقتم زهره نوحه گر می گشت

 • خداوند کیوان و گردان سپهر

  فروزنده ماه و ناهید و مهر