شعرفارسی

ساز دادن

ساز دادن
نواختن ساز
آماده ساختن
ابداع کردن
آراستن
1

کاربردهای ساز دادن

  • مغنی دف و چنگ را ساز ده

    به آیین خوش نغمه آواز ده