ساقی

ساقی
کسی که آب یا شراب به دیگران دهد.
1

کاربردهای ساقی

 • ساقی میکده دهر قضاست

  همه کس باده ازین ساغر خورد

 • چو این پیمانه را ساقی است گردون

  بباید خورد گر شهد است و گر خون

 • بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

  کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

 • ساقی به نور باده برافروز جام ما

  مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

 • آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی

  کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

 • شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی

  دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

 • ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد

  کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند

 • ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

  وین بحث با ثلاثه غساله می رود

 • ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند

  کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

 • من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن

  بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

 • اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

  من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

 • ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

  ساقی به دور باده گلگون شتاب کن

 • فضول نفس حکایت بسی کند ساقی

  تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن

 • بیا ساقی بده رطل گرانم

  سقاک الله من کاس دهاق

 • جوانی باز می آرد به یادم

  سماع چنگ و دست افشان ساقی

 • ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد

  کآشفته گشت طره دستار مولوی

 • ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست

  آرزو می بخشد و اسرار می دارد نگاه

 • ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص

  خال جانان دانه دل زلف ساقی دام راه

 • دور از این بهتر نباشد ساقیا عشرت گزین

  حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخواه

 • نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول

  معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست

 • در این سماع همه ساقیان شاهدروی

  بر این شراب همه صوفیان دردآشام

 • شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل

  ضرورتست که درد سر خمار کشم

 • می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه

  ای ساقی صبوحی درده می شبانه

 • مطرب یاران بگوی این غزل دلپذیر

  ساقی مجلس بیار آن قدح غمگسار

 • ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

  با خرابات آشناییم از خرد بیگانه ایم

 • سعدیا گر باده صافیت باید باز گو

  ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

 • بیا ساقی از سر بنه خواب را

  می ناب ده عاشق ناب را

 • ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را

  اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را

 • سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود

  صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام را

 • قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده

  مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی

 • بیا ساقی آن می که حال آورد

  کرامت فزاید کمال آورد

 • بیا ساقی آن می که عکسش ز جام

  به کیخسرو و جم فرستد پیام

 • بیا ساقی آن کیمیای فتوح

  که با گنج قارون دهد عمر نوح

 • بده ساقی آن می کز او جام جم

  زند لاف بینایی اندر عدم

 • بده ساقی آن می که عکسش ز جام

  به کیخسرو و جم فرستد پیام

 • بیا ساقی آن آتش تابناک

  که زردشت می جویدش زیر خاک

 • بیا ساقی آن بکر مستور مست

  که اندر خرابات دارد نشست

 • بیا ساقی آن آب اندیشه سوز

  که گر شیر نوشد شود بیشه سوز

 • بیا ساقی آن می که حور بهشت

  عبیر ملایک در آن می سرشت

 • بده ساقی آن می که شاهی دهد

  به پاکی او دل گواهی دهد

 • خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

  ساقی بده بشارت رندان پارسا را

 • به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

  بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

 • ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

  که به کام دل ما آن بشد و این آمد

 • چه حکایت کنم از ساقی بخت

  که چو خونابه درین ساغر کرد

 • گر آن ساقی که مستان راست هشیاران بدیدندی

  ز توبه توبه کردندی چو من بر دست خماران

 • نمی بینم از همدمان هیچ بر جای

  دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

 • ساقی بده آن شراب گلرنگ

  مطرب بزن آن نوای بر چنگ

 • می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

  مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

 • روزگاریست که دل چهره مقصود ندید

  ساقیا آن قدح آینه کردار بیار

 • غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

  ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست