ستور

سُتور
ستوران (جمع)
اسب، چارپا
1

کاربردهای ستور

  • گروهی پلنگ افگن پیل زور

    در آهن سر مرد و سم ستور

  • دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در معنی این آیت که و نحن اقرب الله من حبل الورید سخن بجائی رسانیده بودم که میگفتم