شعرفارسی

سرانداز

سرانداز
پاکباخته ، از جان گذشته
سیاه مست
کسی که از روی ناز و نخوت بخرامد
1

کاربردهای سرانداز

  • فارغ دل آن کسی که مانند حباب

    هم در سر میخانه سرانداز شود