شعرفارسی

سروش

سروش
فرشته پیام آور
1

کاربردهای سروش

 • سروش آمد از کردگار جلیل

  به هیبت ملامت کنان کای خلیل

 • روح القدس آن سروش فرخ

  بر قبه طارم زبرجد

 • الا ای همای همایون نظر

  خجسته سروش مبارک خبر

 • بالین طلبید زاد سروش

  وز سرو فتاده شد تذروش