سفت

سُفت
دوش، کتف
سوراخ
1

کاربردهای سفت

  • دور جنیبت کش فرمان تست

    سفت فلک غاشیه گردان تست