شعرفارسی

سلم

سلم
نام پسر فریدون است . در اوستا از ممالک ایران و توران و سلم و سائینی و داهی اسم برده شده است . سه مملکت اول یادآور داستان معروف فریدون است که جهان را در میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج تقسیم کرد. سرزمین روم به سلم رسید و رومیان از تخمه او هستند
1

کاربردهای سلم

  • همان مرحله ست این بیابان دور

    که گم شد در او لشکر سلم و تور