سهی

سهی
راست و درست را گویند عموماً و هر چیز راست رسته را خوانند خصوصاً
1

کاربردهای سهی

 • چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

  کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

 • کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر

  کدام غالیه را پیش خاک پای تو بوست

 • و گر سرو سهی را ساز دادی

  سهی سروش به خون خط باز دادی

 • از این اندیشه کان سرو سهی داشت

  دل فرزانه شاپور آگهی داشت

 • جوی ها بسته ام از دیده به دامان که مگر

  در کنارم بنشانند سهی بالایی