سوزن عیسی

سوزن عیسی
وقتی که عیسی علیه السلام را به آسمان می بردند سوزنی همراه داشت . چون بفلک چهارم رسید ملائکه خواستند که بالاتر برند. امر شد که جستجو کنند تا علائق دنیا چه همراه دارد. چون دیدند سوزنی و کاسه ای شکسته داشت فرمان رسید که همانجا نگاهش دارند
1

کاربردهای سوزن عیسی

  • فرسوده تر ز سوزن عیسی تن من است

    باریک تر ز رشته مریم لبان اوست

  • آن لعل را به رشته مریم که درکشید

    از سوزن مسیح که شکل میان اوست