سیمین

سیمین
سیم
نقره‌ای
سفید، روشن
خوب، ظریف
1

کاربردهای سیمین

 • ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد

  کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند

 • گرفتند حالی جوانمرد را

  که حاصل کن این سیم یا مرد را

 • به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

  تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی

 • پری پیکر نگار پرنیان پوش

  بت سنگین دل سیمین بنا گوش

 • بفرمود و بفروختندش به سیم

  که رحم آمدش بر غریب و یتیم

 • تا روان دارد روان دارم حدیثش بر زبان

  سنگ دل گوید که یاد یار سیمین تن مکن

 • سعدیا با شاهد سیمین نشاید پنجه کرد

  گر چه بازو سخت داری زور با آهن مکن

 • سیاه سیم زراندوده چون به بوته برند

  خلاف آن به در آید که خلق پندارند

 • شبان بجرات و تدبیرم آفرینها خواند

  من این قلاده سیمین از آنزمان دارم