شادروان

شادَروان
شادُروان
چادر، سراپردة بزرگ
فرش گران بها
شاه نشین
1

کاربردهای شادروان

  • به شادروان شیرین برد شادش

    به رسم خواجگان کرسی نهادش