شاهین

شاهین
شاهین
پرنده‌ای شکاری و بسیار جسور و با شهامت
1

کاربردهای شاهین

 • شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست

  این کرامت همره شهباز و شاهین کرده اند

 • گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست

  بیچاره در هلاک تن خویشتن عجول

 • مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست

  ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

 • ز نیکبختی سعدیست پای بند غمت

  زهی کبوتر مقبل که صید شاهینی