شبان

شبان
چوپان
نگهدارنده گوسفندان و گاوان
1

کاربردهای شبان

 • نیاید به نزدیک دانا پسند

  شبان خفته و گرگ در گوسفند

 • ز چوب زهر چون چوپان خبر داشت

  چراگاه گله جای دگر داشت

 • شبان بجرات و تدبیرم آفرینها خواند

  من این قلاده سیمین از آنزمان دارم

 • درستکارم و هرگز نمانده ام بیکار

  شبان گرم نبرد پاس کاروان دارم