شغب

شغب
برانگیختن فتنه و فساد
1

کاربردهای شغب

  • برآورد از جگر آهی شغب ناک

    چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک

  • خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت

    حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت