شکن

شکن
چین، پیچ و خم زلف
1

کاربردهای شکن

  • ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف

    که مبلغی دل خلقست زیر هر شکنش

  • ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار

    فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست