شعرفارسی

شیده

شیده
پسر افراسیاب . کیخسرو پسر سیاوش که خواهرزاده ٔ او بود روزی با وی کشتی گرفت و چنانش بر زمین زد که هلاک شد
1

کاربردهای شیده

  • کجا رای پیران لشکرکشش

    کجا شیده آن ترک خنجرکشش

  • بدرد جگرگاه دیو سپید

    ز شمشیر او گم کند راه شید