شعرفارسی

صاحبدل

صاحبدل
دارای قریحه هنری و حساس
اهل دل، عارف
1

کاربردهای صاحبدل

  • فروغ دل و دیده مقبلان

    ولی نعمت جان صاحبدلان

  • نان از برای کنج عبادت گرفته اند

    صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان

  • شنیدم که صاحبدلی نیکمرد

    یکی خانه بر قامت خویش کرد